O represjach

Rekompensata za represje 1944 – 1989

W chwili obecnej w Polsce jest bardzo dużo osób, które walczyły z ówczesnymi władzami PRL na różne sposoby. Dzięki tym ludziom możemy teraz żyć w niepodległym i suwerennym kraju. Ludzie, którzy mieli cywilną odwagę przeciwstawić się socjalistycznym organom państwowym, doznawali wiele cierpienia, upokorzenia, byli pozbawiani wolności i godności. W związku z tak wielką ofiarą, jaką złożyli, mają prawo do rehabilitacji ze strony niepodległego Państwa Polskiego i uhonorowania poprzez wypłatę odpowiedniej do krzywdy sumy odszkodowania i zadośćuczynienia.

Kwestię odszkodowania i zadośćuczynienia za represje powstałe w latach 1944 – 1989 reguluje ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Ustawodawca w drodze wydania powyższego aktu prawnego, zabezpiecza interesy osób represjonowanych. Z możliwości odszkodowawczych mogą skorzystać osoby, które były:

  • represjonowane, u których stwierdzono nieważność orzeczenia;
  • internowane w związku z wprowadzeniem 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego;
  • w okresie od 1 listopada 1982 roku do 28 lutego 1983 roku pełniły czynną służbę wojskową do której odbycia zostały powołane za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego;
  • mieszkają obecnie lub w chwili śmierci w Polsce, które były represjonowane przez radzieckie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub organy pozasądowe, działające na obecnym terytorium Polski w okresie od 1 lipca 1944 roku do 31 grudnia 1956 roku, za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego;
  • dziećmi matki pozbawionej wolności, wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia, które przebywały wraz z matką w więzieniu lub innym miejscu odosobnienia lub których matka w okresie ciąży przebywała w więzieniu lub innym miejscu odosobnienia,
  • więzione w związku z  oporem  przeciwko kolektywizacji wsi oraz obowiązkowym dostawom żywności.
Warto zaznaczyć, że w sytuacji kiedy osoby represjonowane nie żyją, to zgodnie z zapisami ustawy odszkodowanie należy się najbliższym członkom rodziny – małżonkowi, dzieciom, rodzicom. Postępowanie o uzyskanie należnego odszkodowania toczy się przed sądem okręgowym, właściwym ze względu na obszar działania sądu, który wydał akt skazujący wobec represjonowanego wydał.

Na postępowanie sądowe składa się:

– przeprowadzenie czynności zmierzających do usunięcia z obrotu prawnego, czyli uznania za nieważny, orzeczenia skazującego osobę represjonowaną,

– złożenie wniosku i proces o uzyskanie odszkodowania.

DM LEX sp. z o. o. z siedzibą w Koninie, służy pomocą w uzyskaniu należnego odszkodowania i zadośćuczynienia. Wspieramy naszego klienta w uzyskaniu stosownych dokumentów z IPN – u, które są podstawą do uzyskania odszkodowania. Zapewniamy wsparcie i reprezentację prawną w sądzie. Bierzemy na siebie całą stronę formalną w związku z postępowaniem o uzyskanie odszkodowania.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej porady prawnej świadczonej przez naszych ekspertów.